Τα φωτοβολταικά συστήματα παράγουν ενέργεια χωρίς κινούμενα μέρη
και έτσι απαιτούν ειδικές μετρήσεις και ελέγχους λειτουργίας, σε τακτικά χρονικά
διαστήματα σύμφωνα με τις  απαιτήσεις του κατασκευαστή, ετσι ώστε να εξασφαλίζεται
η μεγιστοποίηση της απόδοσης τους

“Προσφέρουμε ειδικά συμβόλαια συντήρησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας”

 • Υπηρεσία Προληπτικής Συντήρησης Φ/Β σταθμού
 • Υπηρεσία Επισκευαστικής Συντήρησης
 • Υπηρεσία Παρακολούθησης της Απόδοσης  του Φ/Β σταθμού μέσω Τηλεμετρίας

“Αναβαθμίστε την Παραγωγή του Φ/Β Σταθμού σας”
Προσφέρουμε:
·        Ελεγχο και καταγραφή της απόδοσης του Φ/Β σταθμού
·        Μέτρηση των IV χαρακτηριστικών των φωτοβολταικών στοιχείων
·        Ηλεκτρικό έλεγχο στο DC τμήμα της Φ/Β εγκ/σης
·        Αποτύπωση ακριβούς θερμογραφίας
·        Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης
·        Καθαρισμό εδάφους και Φ/Β πλαισίων
·        Συντήρηση  αυτόνομων και κεντρικών μετατροπέων από  πιστοποιημένο μηχανικό της TUV Ηellas
·        Άμεση αντιμετώπιση βλαβών

Υπηρεσία Προληπτικής  Συντήρησης  Φ/Β σταθμού
Ο Προληπτικός ηλεκτρολογικός έλεγχος της συνολικής εγκατάστασης σε
εξάμηνη βάση (2 φορές το έτος) προλαμβάνει πιθανές βλάβες που μπορούν
να προκαλέσουν την διακοπή λειτουργίας μέρους ή ακόμα και ολόκληρου
του φωτοβολταϊκού σταθμού και την απώλεια της παραγωγής για μεγάλο
χρονικό διάστημα.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές εργασίες ηλεκτρολογικού ελέγχου:

 • Έλεγχος φωτοβολταϊκών και συνδέσεων.
 • Μέτρηση τάσης στοιχειοσειρών.
 • Μέτρηση αντίστασης βρόχου σφάλματος στους πίνακες.
 • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης καλωδίων.
 • Συνέχεια γείωσης.- Αντικεραυνικών
 • Έλεγχος ασφαλειών DC και AC.
 • Έλεγχος ανεμιστήρων αντιστροφέων.
 • Έλεγχος- σύσφιξη ηλεκτρολογικών επαφών.
 • Έλεγχος και καθαρισμός των ανεμιστήρων των μετατροπέων Οπτικός έλεγχος σύνδεσης των ταχυσυνδέσμων των καλωδίων.
 • Έλεγχος καλής σύσφιξης των πάνελ.
 • Έλεγχος σύσφιξης κοχλιών

Υπηρεσία Επισκευαστικής  Συντήρησης – Τηλεμετρίας  Φ/Β  σταθμού

Σε περίπτωση που διαγνωσθεί βλάβη σε κάποιο inverter  αναλαμβάνουμε χωρις επιπλέον κόστος την αντικατάσταση του και την επανασύνδεση του  με το δίκτυο της ΔΕΗ, καθώς επίσης και όποιες άλλες ηλεκτρολογικές εργασίες απαιτούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου.
Απαραίτητη προυπόθεση για τα πιο πάνω είναι οι inverter να καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση.  Στην αντίθετη περίπτωση ο πελάτης αναλαμβάνει το κόστος αντικατάστασης του inverter και των μεταφορικών. Παρακολουθούμε καθημερινά την απόδοση της φωτοβολταϊκής εγκατάστάσης  ώστε να διασφαλίσουμε την συνεχή λειτουργία τους στο μέγιστο.
Μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων που λαμβάνουμε από την  φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μέσω του web Portal  ανιχνεύουμε άμεσα κάποια βλάβη η δυσλειτουργία της.
Επίσης συγκρίνουμε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (ίδιας ισχύος) μεταξύ τους, για τυχόν εντοπισμό μεγάλης διαφοράς στις κιλοβατώρες παραγωγής, αποτέλεσμα που δηλώνει κάποια δυσλειτουργία.

Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης

Η εταιρεία SOLAIR ENERGIA αναλαμβάνει τη συντήρηση νέων και παλιών εγκαταστάσεων υποσταθμών μέσης τάσης.

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση όλου του συστήματος και των μηχανημάτων του έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του και η μέγιστη δυνατή απόδοση του.

Η εταιρεία SOLAIR ENERGIA έχει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες και ελέγχους για την συντήρηση ενός υποσταθμού μέσης τάσης:

Δειγματοληψία ελαίου προς διάσπαση και εύρεση της διηλεκτρικής του αντοχής σε πιστοποιημένο εργαστήριο του Κέντρου Δοκιμών της ΔΕΗ.

 • Έλεγχος και αλλαγή σύλικος στα αναπνευστικά όργανα του μετασχηματιστή.
 • Έλεγχος ασφαλειών προστασίας μετασχηματιστή.
 • Έλεγχος εξαερισμού χώρου μετασχηματιστή.
 • Έλεγχος θερμοκρασίας μετασχηματιστή.
 • Έλεγχος διαρροής ελαίου μετασχηματιστή.
 • Έλεγχος στάθμης ελαίου  μετασχηματιστή.
 • Έλεγχος μονωτήρων Μ.Τ.
 • Εξαερισμός μετασχηματιστή  από σώμα και μονωτήρες.
 • Έλεγχος οργάνων προστασίας μετασχηματιστή
 • Έλεγχος και καθαρισμός κυψελών Μέσης Τάσης.
 • Έλεγχος καλωδίων Μέσης Τάσης.
 • Έλεγχος ακροκιβωτίων εσωτερικού χώρου.
 • Έλεγχος οργάνων προστασίας μετασχηματιστή.
 • Μέτρηση μονώσεων καλωδίων μετασχηματιστή.
 • Έλεγχος φωτισμού χώρων υποσταθμού.
 • Έλεγχος πινακίδων σημάνσεως κινδύνου.
 • Γενικός καθαρισμός του χώρου των πινάκων Μ.Τ. ,του χώρου των πινάκων Χ.Τ. και των Μ/στών καθώς και των υπολοίπων εξαρτημάτων στο χώρο ως τον πίνακα Χ.Τ.

Μια γενική προληπτική συντήρηση του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης κατά την οποία θα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εργασίες:

α.  Γενικός καθαρισμός

β.  Πλύσιμο με υγρό διαλύτη

γ.  Γενικές συσφίξεις

δ.  Έλεγχος των επαφών προκειμένου να διαπιστωθεί  εάν υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα.