Η εταιρεία “Solair Energia“ αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικών – σχεδίων ΔΕΗ για οικίες και επαγγελματικούς χώρους (καταστήματα, γραφεία κ.λπ.) με σκοπό την:

  • Αλλαγή ονόματος χρήστη
  • Αλλαγή χρήσης χώρου
  • Επανασύνδεση
  • Νέα σύνδεση

Image

Παράλληλα, η εταιρεία μας πραγματοποιεί ποιοτικό έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Πιο συγκεκριμένα ελέγχουμε εάν υπάρχουν οι σωστές ασφάλειες στον κεντρικό πίνακα, καθώς επίσης και αν υπάρχει και λειτουργεί σωστά ειδικό ρελέ διαρροής για την προστασία από ηλεκτροπληξία και για την ασφάλεια των ηλεκτρικών συσκευών. Τέλος, πραγματοποιούμε δοκιμές σε όλες τις ηλεκτρικές αναμονές για τον εντοπισμό τυχόν φθορών της εγκατάστασης.

Νέα ΥΔΕ

Η εταιρεία μας διαθέτει κατάλληλα διαπιστευμένα όργανα ώστε να μπορεί να εκδίδει τη νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), η οποία υποβάλλεται στις Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Το πιστοποιητικό σχεδιάζεται και αποτυπώνεται σε έντυπη μορφή που περιλαμβάνει:

1) Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
2) Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
3) Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ
4) Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
5) Σχέδιο εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων

Την κάτοψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης με τα φορτία και τα σημεία χειρισμού που την αποτελούν. Ανάλυση της εγκατάστασης. Υπογραφή και σφραγίδα του αδειούχου ηλεκτρολόγου και του σωματείου στο οποίο ανήκει.

Παραδίδεται στον πελάτη για να το καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην εταιρεία ηλεκτροδότησης Δ.Ε.Η.

Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά άνευ ελέγχου και δίχως να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.